RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Ieder bedrijf is verplicht een inventarisatie te maken van de mogelijke gevaren die aanwezig zijn in het bedrijf of die kunnen ontstaan tijdens de bedrijfsvoering. Bij de inventarisatie moet niet alleen rekening worden gehouden met de gevaren van de eigen medewerkers, maar ook die van derden en/of bezoekers van het bedrijf. De geïnventariseerde risico’s moeten worden getoetst (evaluatie) aan de van toepassing zijnde wetten, normen en richtlijnen.
Bij het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) wordt door Kling Opleidingen de volgende procedure gehanteerd:

Door een Arbo kern-deskundige wordt een interview afgenomen met een medewerker van het management. Tijdens dit interview worden de diverse aspecten die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden besproken. Bij dit interview wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van een op de branche gerichte vragenlijst. Aansluitend wordt de bedrijfslocatie bezocht. Tijdens dit bezoek zal de deskundige met enkele aanwezige medewerkers een aantal korte gesprekken voeren. 

De bevindingen, komende uit het interview, het bezoek aan de werklocatie en de gesprekken met werknemers, worden weergegeven in een rapport.

Naar aanleiding van de eventueel geconstateerde knelpunten dient u, in overleg met de werknemers, een plan van aanpak op te stellen. Hierin geeft u aan op welke wijze en binnen welke termijn u de geconstateerde knelpunten wegneemt.
Om tot een geschikt plan van aanpak te komen wordt door Kling Opleidingen een eerste opzet gemaakt.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u gebruikmaken van het contactformulier.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.